[:pl]Wczasy rodzinne, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień[:en]Family holidays, June, July, August, September[:de]Familien Urlaub im Juni, Juli, August und September[:ru]Семейный отдых в июне, июле, августе, сентябре[:]

[:pl]
Wczasy rodzinne lato 2019 Terminy turnusów: (dziesięć dni) Turnus rozpoczyna się godz 14 i kończy po 10 dniach godz 10 Zakwaterowanie w apartamentach 2 i 3 pokojowych z łazienkami Osobny pokój dla małżonków z podwójnym łożem, osobny dla dzieci Dzieci powyżej 12 lat przy posiłkach traktowane są jako osoby dorosłe. 

Jak spędzić wakacje z dziećmi w wieku 12-18 lat

Nasza propozycja : wybierając naszą ofertę macie Państwo możliwość oddać dzieci pod opiekę wykwalifikowanej kadrze instruktorskiej która zapewni atrakcje i przejmie nadzór nad dziećmi. – proponujemy dla Waszych dzieci trzy formy aktywnego wypoczynku

 • Obozy ASG Okolica Bornego Sulinowa, z mnogością byłych obiektów wojskowych oraz znakomitymi terenami leśnymi, jest miejscem doskonałym do przeprowadzania obozów o charakterze militarnym. Podczas obozu uczestnicy przejdą pod okiem instruktorów szkolenie w tematyce: survival, orienteering, zielona taktyka, czarna taktyka, GPS i łączność. Zgłębimy zagadnienia pirotechniczne i odbędziemy szkolenie snajperskie. Nie zabraknie również jazd pojazdami militarnymi. Dużą część czasu trwania obozu poświęcimy na gry scenariuszowe, z czego jedna będzie kilkudniowa, stąd niezbędne jest posiadanie przez uczestników karimaty, śpiwora, menażki i drobnego sprzętu biwakowego. Uczestnik powinien posiadać również własną replikę ASG. Amunicję w wystarczającej ilości, środki do kamuflażu oraz do konserwacji replik dostarczą organizatorzy. Dla chętnych, istnieje możliwość wypożyczenia repliki ASG (AK47, M15, M16, M4, karabin snajperski lub inne) na czas trwania obozu. Prosimy o nie przywożenie własnej amunicji i środków pirotechnicznych. Konieczna zgoda rodziców.
 • Obóz kajakowo – rowerowy Trasy rowerowe oraz odcinki spływu są ułożone tak, aby zapewnić komfort uczestnikom. Pokonanie standardowego odcinka dziennego zajmuje zwykle około 4 – 5 godzin. Nasza propozycję adresujemy do młodych ludzi, chcących zwiedzić na rowerze i z wiosłem w dłoniach przepiękne tereny. Przewidywanych jest kilka całodniowych wycieczek rowerowych, podczas których można będzie zobaczyć m.in.: jedno z największych w Europie wrzosowisk, supertajną radziecką bazę wyrzutni rakiet , „wymarłe miasto” Kłomino. Podczas spływu grupa przepłynie szlakiem Piławy – największego dopływu Gwdy. Spływ rozpocznie się z jeziora Pile, skąd przez wiele mniejszych jezior, dopłynie do Nadarzyc, a przy odpowiednich warunkach atmosferycznych oraz stanie psychofizycznym uczestników, aż do Szwecji. Na przebycie tej części szlaku Piławy potrzeba 3 – 4 dni. Szlak można zaliczyć do bardzo malowniczych i ciekawych krajoznawczo. Jego niewątpliwą atrakcją są elementy niemieckiej żelbetonowej linii obronnej, zwanej Wałem Pomorskim.
 • Obóz paintballowy z elementami survivalu Obozy mają charakter rekreacyjno-treningowy, w dziedzinach niedostępnych nigdzie indziej. Instruktorzy poprowadzą szkolenie i zawody paintballowe (z wieloma scenariuszami) – trzy razy podczas trwania obozu, zajęcia strzeleckie: łucznicze i z broni pneumatycznej, zajęcia linowe i wędrówki po parku linowym, biegi na orientację, całodzienny marsz z elementami survivalu i musztry wojskowej, nocne podchody, zaawansowane gry terenowe „czytanie mapy”, nauka posługiwania się busolą, rysowanie map i planów ,sygnalizacja i komunikowanie się w terenie.
 • Program wspólny dla wszystkich obozów: Po intensywnym szkoleniu nie zabraknie czasu na plażowanie nad jeziorem. Ponadto zorganizowane zostaną: nocne podchody, zawody sportowe w terenie, na stadionie lub w hali sportowej (przy złej pogodzie). W wolnej chwili grupa zwiedzi bunkry Wału Pomorskiego i przejedzie ciężarówką do przewozu wojska po okolicznych poligonach. Poziom adrenaliny wzrośnie podczas zjazdów na linach, biegu na orientację oraz marszu z elementami survivalu, a także podczas zajęć strzeleckich. Dzień zakończy się wieczorkiem przy muzyce, ogniskiem lub dyskoteką.
 • Proponujemy dla dzieci do lat 12 – trampolinę – zjeżdżalnie – basen z piłeczkami – gigantyczne piłkarzyki
 • Cennik : uczestnictwo w programie pod opieką i nadzorem instruktora  : 40 zł / 1 dzień + należność za wypożyczony sprzęt

[:en]

Family holidays – how to organize holidays with children?
Family holidays Summer 2016 Terms of fixed periods: (one-week) Fixed period starts on Saturday at 2 p.m. ending week after on Saturday at 10 a.m. Accommodation in double- and triple-segments with bathrooms. Separate room for couples with double-wide bed, separate one for children. Children over 12 years old are treated as adults.

Prices:

 • Double-room segment for 3 persons (night) = 1.050 zloty / 1 week
 • Double-room segment for 4 persons (night) = 1.400 zloty / 1 week
 • Triple-room segment for 5 persons (night) = 1.750 zloty / 1 week
 • Double-room segment for 3 persons (night+breakfast) = 1.470 zloty / 1 week
 • Double-room segment for 4 persons (night+breakfast) = 1.960 zloty / 1 week
 • Triple-room segment for 5 persons (night+breakfast) = 2.450 zloty /1 week
 • Double-room segment for 3 persons (night+breakfast+dinner) = 1.992 zloty
 • Double-room segment for 4 persons (night+breakfast+dinner) = 2.660 zloty
 • Triple-room segment for 5 persons (night+breakfast+dinner)= 3.325 zloty

+ VAT 8%

How to spend holidays with children between 12 and 18 years of age

Our proposal: – by choosing our offer, you have an option to give your children under care of qualified team of instructors who secure attractions and take over your children supervision; – we propose for your children three forms of active rest.

 • ASG Camps. Neighborhood of Borne Sulinowo, plenty of the former military objects and excellent forest grounds is a perfect place to prepare camps of military nature. At a time of camp, the participants would be taught under an eye of the instructors in the following topics: survival, sense of locality, green tactics, black tactics, GPS and communication. We will go deeply into pyrotechnics’ issues and sniper’s course be held. It won’t be lack of rides on military vehicles. Great part of the camp’s duration we will spend playing on scenario games, which one of them is going on several days’, that is why is necessary to take karimata, sleeping-bag, mess-tin, and some of the bivouacking equipment. A partaker should also have own ASG replica. Munitions in sufficient number, camouflage and replicas conservation means would be delivered by the organizers. For those in need, there is possibility to hire ASG replicas (AK47, M15, M16, M4, sniper’s gun or others) for the period of camp’s duration. Do not bring own munitions and pyrotechnics’ equipment, please. Parents’ approval necessary.
 • Canoe-bike camp. Bikes’ routes and stretches of canoe’s run are so arranged to assure comfort for the participants. Reaching standard day’s stretch goes on mostly about 4-5 hours. We address our proposition to young people, who want to see the most beautiful grounds on bike or with oar in palms. Several all-day’s long excursions are provided, so it could be seen then i.e.: one of the largest moorland in Europe, super-secret Soviet base of rockets’ platforms, “died out town” Kłomino. The group will go by route of Piława River when flow – the longest tributary of river Gwda. The flow will start from Pile lake, from where, through many smaller lakes, reach Nadarzyce (village), but if the weather conditions and psychophysical state of the participants are proper – way up Szwecja (village). To get that part of the Piława route 3-4 days are needed. The route could be ranked as very picturesque and interesting as a touristic attraction. Its undoubted attraction are German, reinforced concrete defense line’s elements called Wał Pomorski (Pommernstellung)
 • Paintball camp with survival elements. The camps are of recreation-training character in fields reachable nowhere else. Instructors will lead courses and paintball competitions (a lot of scenarios) – three times a time of camp’s duration are shooting exercises: archery and pneumatic guns, lining exercises and wonderings through line-park, locality sense runs, all-day long march with survival elements and army drill, night’s steals up, advanced ground games “reading a map”, teaching of compass use, drawing maps and plans “signaling and communication in field”
 • Common program for all of the camps: There will be not lack of time for sun-bathing at lake shore after intensive training. It would be organized as well: night’s steals up, competitions in field, stadium or at sport’s hall (when weather is bad). The group will visit bunkers of Wał Pomorski when free time and go by military truck alongside the neighbor ranges. Level of adrenaline will grow up when on line sliding, locality running and marching with survival elements, shooting exercises too. Day will end by evening’s music, sitting by fire or DJ show.
 • For children up to 12 years old we propose – spring-board – chutes – swimming-pool with balls – footballers giants
 • Price-list: participation in program under care and supervision of instructor: 30 zloty / 1 day + commission for hired equipment

  

[flashvideo file=http://borne-sulinowo.com/wp-content/uploads/2011/07/ros-akt.flv image=http://borne-sulinowo.com/wp-content/uploads/2011/07/aktywny.jpg width=600 height=450 controlbar=over /]

 

[:de]

Familien Urlaub im Sommer 2016 .

Termine ( eine Woche). Der Turnus fängt am Samstag um 14 Uhr an, und endet am Samstag um 10 Uhr. Unseren Gästen bieten wir Unterkunft in zwei- und drei- Zimmer Segmenten mit Badezimmer. Kinder älter als 12 Jahre werden bei Mahlzeiten wie Erwachsene betrachtet.

Preise:

 • Zwei -Zimmer Segment für 3 Personen (Übernachtung) = 1.050 zloty/eine Woche.
 • Zwei -Zimmer Segment für 4 Personen (Übernachtung) =1.400 zloty/eine Woche.
 • Drei -Zimmer Segment für 5 Personen (Übernachtung) =1.750 zloty/eine Woche.
 • Zwei -Zimmer Segment für 3 Personen (Übernachtung + Früstück) = 1.470 zloty/ eine Woche.
 • Zwei -Zimmer Segment für 4 Personen (Übernachtung + Früstück) = 1.960 zloty/ eine Woche.
 • Drei -Zimmer Segment für 5 Personen (Übernachtung + Früstück) = 2.450 zloty/ eine Woche.
 • Zwei -Zimmer Segment für 3 Personen (Übernachtung + Früstück+ Abendessen) = 1.992 zloty/ eine Woche.
 • Zwei -Zimmer Segment für 4 Personen (Übernachtung + Früstück+ Abendessen) = 2.660 zloty/ eine Woche.
 • Zwei -Zimmer Segment für 5 Personen (Übernachtung + Früstück+ Abendessen) = 3.325 zloty/ eine Woche.

+ VAT 8%

Urlaub mit Kindern im Alter von 12-18 Jahre.

Unserer Vorschlag : Bei Auswahl unseres Angebotes haben sie die Möglichkeit ihre Kinder unter die Aufsich von hoch qualifizierten Instrukteuren zu lassen. Wir bieten ihren Kindern drei Möglichkeiten zur aktiver Erholung.

 • ASG Camp (Air Soft Gun). Die Umgebung von Borne Sulinowo bietet ihnen, mit seinen vielreichen ehemaligen Militär- Obiekten und großartigen Wäldern eine hervoragend geeignete Gelegenheit zur teilnahme an einem durch uns organisierten militärischen Camp. Während des Camps nehmen die Teilnehmer unter den qualifizierten Auge unserer Instrukteure an Schulungen rund um die Themenen: Survival, Orienteering, grüne Taktik, schwarze Taktik, GPS und Funktrupp teil. Wir beschäftigen uns mit Pyrotechnik und nehmen an Schaffschützen -Schulungen teil.Wir werden auch mit Militärischen Fahrzeugen fahren. Einen großen Teil der Zeit die wir im Camp verbringen werden, werden wir Programm Spielen widmen. Ein Paar von dieser Spiele werden einige Tage dauern, darum braucht jeder der Teilnehmer eine Isoliermatte,einen Schlaffsack, Kochgeschirr und andere nützlige Camp Accessoire.Der Teilnehmer muss auch eine eigene Replik von ASG mitbringen. Amunition, Mittel zur Tarnung und Wartung der Replik sichert der Veranstalter. Es bestät die Möglichkeit eine Replik ASG (AK47, M15,M16,M4, Scharfschützengewähr oder andere) auf dauer des Camps auszuleihen. Bitte bringen sie keine Amunition und Pyrotechnik mit sich. Zur Teilnahme am Camnp ist eine Erlaubnis der Eltern notwendig.
 • Paddel- und Fahrad -Camp. Die Fahrad und Paddel Routen sind genau ausgewählt, um maximalen Komfort den Teilnehmern zu bieten.. Für die Zurücklegung einer täglichen Strecke brauchen die Teilnehmer ca. Vier bis fünf Stunden. Wir adressieren unseren Vorschlag an junge Menschen die auf dem Fahrad und Kajak wunderschöne Gebiete besichtigen wollen .Wir sehen einige ganz tägige Fahradausflüge vor, während deren wir unter anderen: eine der schönsten Heiden in Europa eine der höchst geheimgehaltenen sowietischen Raketenabschussvorrichtungen, die ,,Toten Stadt ”Klomino uns ansehen.Während der Paddeltour fahren wir durch die Pilawa- den größten Nebenfluss der Gwda. Die Paddeltour fängt am See Pile an, wo wir über viele kleine Seen in Nadarzyce ankommen, wenn wir Glück haben, gutes Wetter und alle Teilnehmer bester Kräfte sind, fahren wir bis Szwecja. Die ganze Fahrt dauert drei bis vier Tage. Die Route ist landeskündlich einer der interessantesten Touristik Atraktionen in der Nähe, hier finden wir alte Elemente der deutschen Stahlbeton- Verteidigungslinien die Pommern Damm genant werden.
 • Paintball Camp mit Survival Elementen. Das Camp hat einen Trekking- Erholung Charakter die Sie nur bei uns finden können. Die Instrukteure führen Schulungen und Paintball Wettkämpfe. Drei mal während des Camps bieten wir Schieß-Lehrveranstaltungen: Bogen und Druckluft Waffe, Seilveranstaltungen, Hochseilgarten, Orientierungsläufe, ganztägige Marschrouten mit survival Elemente und Militär Exerzieren, Schnitzeljagd -Nachts, Geländespiele, Mappe Lessen, Bedienung der Bussole, Zeichnung von Mappen und Plänen, Komuniezierung und Benutzung von Signalen im Gebiet an.
 • Allgemeines Programm für alle Camps : Nach intensiven Schulungen finden wir auch Zeit für Sonnen am Strand, überdies organiesieren wir eine nächtliche Schnitzeljagd ,sportliche Wettbewerbe (beim schlechten Wetter in einer Sporthalle). In der Freizeit besichtigen wir Bunker des Pommern Damms und fahren mit einem Militär Lastwagen den in der Nähe liegenden Truppenübungsplatz zu besichtigen. Der Adrenalin Spiegel hebt an während dem Besuch im Hochseilgarten, Orientierungslauf, Marsch mit Survival Elementen und Schießübungen . Den Tag beenden wir mit einem Lagerfeuer und Diskothek.
 • Unserer Vorschlag für Kinder bis 12 Jahre– Sprungbrett- Rutschbahn- Becken mit Bällen-Gigantische Tischkicker.
 • Preise: Die Teilnahme am Programm mit Instrukteuren: 30 zloty/ ein Tag + Preis von Ausleih der Ausrüstung.

  

[flashvideo file=http://borne-sulinowo.com/wp-content/uploads/2011/07/ros-akt.flv image=http://borne-sulinowo.com/wp-content/uploads/2011/07/aktywny.jpg width=600 height=450 controlbar=over /]

[:ru]

Семейный отдых, лето 2016 года.Сроки смен ( 1 неделя). Смена начинается в субботу в 14,00 и заканчивается через неделю, в субботу, в 10,00 часов. Проживание в 2-х и 3-х комнатных сегментах с ванной комнатой. Отдельная комната для семейных пар с двуспальной кроватью, отдельная- для детей. Дети, старше 12 лет, при питании приравниваются к взрослым.

Цены:

 • сегмент 2-х комнатный для 3-х человек ( ночлег) = 1 050 zloty/1неделя
 • сегмент 2-х комнатный для 4-х человек ( ночлег) = 1 400 zloty/1неделя
 • сегмент 3-х комнатный для 5- ти человек ( ночлег) = 1 750 zloty/1недел
 • сегмент 2-х комнатный для 3-х человек ( ночлег+ завтрак) = 1 470 zloty/1неделя
 • сегмент 2-х комнатный для 4-х человек ( ночлег+ завтрак) = 1 960 zloty/1неделя
 • сегмент 3-х комнатный для 5- ти человек ( ночлег+ завтрак) = 2 450 zloty/1неделя
 • сегмент 2-х комнатный для 3-х человек ( ночлег+ завтрак+ обедо-ужин) = 1 992 zloty/1неделя
 • сегмент 2-х комнатный для 3-х человек ( ночлег+ завтрак+ обедо-ужин) = 2 660 zloty/1неделя
 • сегмент 3-х комнатный для 5- ти человек ( ночлег+ завтрак+ обедо-ужин) = 3 325 zloty/1неделя

+ VAT8%

Как провести летний отдых с детьми в возрасте 12 – 18 лет.

Наше предложение: выбирая отдых у нас, вы можете отдать детей под опеку квалифицированного инструкторского персонала, который заполнит развлечениями время ваших детей и приймет надзор над ними. Предлагаем для детей 3 вида активного отдыха.

 • Лагерь АSG . Окрестности Борного Сулинова с многочисленными бывшими военными объектами, а также, неповторимыми лесными пейзажами – прекрасное место для лагерей военного характера. Во время пребывания в лагере, участники под надзором инструкторов, пройдут обучение в области survival (выживания), orienteering (спортивного ориентирования), зелёной тактики, чёрной тактики, GPS и связи. Глубже исследуют тему пиротехники и пройдут снайперское обучение. Не обойдётся без езды на военных автомобилях. Большая часть времени отведена на игры по сценарию, одна из них будет длиться нескoлько дней.Поэтому необходимо, чтобы каждый участник имел при  себе туристический коврик, спальный мешок, переносную столовую, мелкое туристическое оборудование. Также необходимо иметь собственные доспехи АSG. Боеприпасы в необходимом количестве,средства камуфлажа и консервации доспехов предоставляет организатор. Для желающих есть      возможность взять напрокат доспехи АSG(АК47, М15, М16, М4, снайперский карабин и т.д) на время пребывания в лагере. Просим не привозить собственные боеприпасы и пиротехнические средства. Необходимо согласие родителей.
 • Велосипедно-байдарковый лагерь. Белосипедная трасса и отрезки для гребли на байдарках выбраны так, чтобы заполнить участникам комфорт. Преодоление стандартного дневного отрезка занимает обычно около 4-5 часов. Наше предложение адресуем для молодых людей, которые хотят посетить живописные уголки природы на велосипеде или с вёслами в ладонях. Запланировано несколько однодневных велосипедных экскурсий , во время которых, можно будет увидеть вересковое поле – одно из самых больших в      Европе, особо секретную советскую пусковую установку ракет, ,,умерший город,, Кломино. Во время гребли на байдaрках, группа проплывёт основной водной тропой Пилавы – самым большим притоком Гвды. Гребля начинается с озера Пиле, откуда, через несколько маленьких озёр, доплываем до Надажиц и, при соответствующих атмосферных условиях и хорошем психо-физическом состояии участников, аж до  Швеции. На преодоление этой водной трассы Пилавы необходимо 3-4 дня. Эта водная трасса  – одна из самых интересных и красивых. Его несомненной атракцией являются элементы немецкой железо-бетонной оборонной линии, так званого Вала Поморского.
 • Лагерь пейнтбола с элементами survivalu Лагерь нацеливается на отдых и обучение, в областях нигде не доступных. Инструкторы проводят обучение пейнтболу и соревнования по многочисленным сценариям – три раза на протяжении смены. А также, занятия по стрельбе: стрельба из лука и с пневматического оружия; занятия и путешествия по верёвочному парку; бег с ориентацией, дневной марш с элементами выживания и военной муштры, игры-преследования на местности и чтение карты, наука обращения с компасом, составление карт и планов местности, сигнализация и связь на местности
 • Общяя программа для всех лагерей. После интенсивного обучения и тренировок, будет  достаточно времени для пляжного отдыха на озере. Кроме того будут организованы ночные походы, спортивные соревнованиай на местности, на стадионе или спортзале (при плохой погоде). В свободное время группы осмотрят бункера Поморского Вала и проедут грузовиком для солдат по полигонам. Уровень адреналина возрастёт во время езды на канатах, бегов на ориентацию и марша с элементами выживания,а также, во бремя занятий по стрельбе. День будет заканчиваться музыкальным вечерком и дискотекой у костра
 • Предлагаем для детей до 12 лет: батут, горки,бассейн с мячиками, гиганские футболистики .
 • Ценник: участие в программе под надзором и опекой инструктора – 30 zloty/1 день + стоимость проката оборудования

[flashvideo file=http://borne-sulinowo.com/wp-content/uploads/2011/07/ros-akt.flv image=http://borne-sulinowo.com/wp-content/uploads/2011/07/aktywny.jpg width=600 height=450 controlbar=over /]

 

[:]